චුල්ල ගණිතයාගේ සටහන් පොත

+ x / -

බලන විදිය සහ පේන විදිය-ගණනය කිරීම

Published by Ganithaya under on 8:15 AM
බලන විදිය සහ පේන විදිය ලිපියේ අන්තර්ගත වර්ගඵල ගණනය කිරීම සහ සිමාකාරී අගය ගණනය කිරීම මෙලෙස කෙටියෙන් ලියා තැබිය හැකිය.

සවිස්තරාත්මක ගණනය කිරීමක් නොවන බැව් කරුණාවෙන් සළකන්න.

 

0 comments:

Post a Comment

 

Followers